Reklamacije i povrat

1. Povrat

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

2. Pravo na povrat

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  • ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena za Kupca;
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe, a da je Kupac o tome obaviješten;
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
  • ugovor sklopljen na javnoj dražbi;

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Zumi d.o.o o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na Prodavatelja bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zumi.hr, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora se javi na info@zumi.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

3. Reklamacija

Reklamaciju pošiljke oštećene pri transportu do navedene adrese, obavezno je prijaviti Zumi d.o.o. u roku od 5 dana od preuzimanja pošiljke. Potrebno je poslati fotografije oštećenog proizvoda na e-mail: info@zumi.com te kratki opis oštećenja i broj narudžbe. Ako Kupac prilikom prve uporabe ustanovi da je isporučeni proizvod neispravan ili da njime nije zadovoljan, potrebno je kontaktirati Prodavatelja i slijediti niže navedene korake. Poslati informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na info@zumi.hr. Prodavatelj će poslati potvrdu primitka reklamacije te temeljem opisa informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis.
U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na adresu Kupca šalje se dostavna služba koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na Prodavateljevo skladište. U slučaju zamjene proizvoda, na Kupčevu adresu Prodavatelj može poslati novi proizvod, prilikom čije isporuke će dostavna služba preuzeti i reklamirani proizvod. Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo obavijest o povratu novca. Povrat novca bit će odrađen unutar 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte e-mailom na info@zumi.hr. U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis, poslat ćemo sve podatke ovlaštenog servisa. Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tome slučaju molimo da Kupac ne preuzima pošiljku. Molimo da nas Kupac kontaktira kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. Vjerujemo da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti Vašu reklamaciju.

4. Jamstvo

Period jamstva naznačen je kod svakog proizvoda ili usluge. Garancijski rok počinje teći na dan isporuke proizvoda. Zadržavamo pravo na popravljanje proizvoda u slučaju kvara tijekom garancijskog razdoblja.

Vaša košarica
There are no products in the cart!
Nastavite kupovati
0